برچسب: ادعا کردن

  • اصل اساسي ادعا!

    حواس‌تان باشد که خراب کردن کار ديگران ـ حتي اگر حق با شما باشد ـ هيچ وقت افتخار ندارد! اگر ادعايي داريد در مورد چيزهايي که ساخته‌ايد ادعا کنيد، نه آن‌هايي که خراب‌شان کرده‌ايد!