برچسب: استاد شهریار

  • راه و چاهِ کاروانِ “ماه” …

    کاروان آمد و دل‌خواه به همراه‌ش نیست با دل این قصه نگویم که به دلخواه‌ش نیست کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر این چه راهی‌ست که بیرون شدن از چاه‌ش نیست … *** ماهم از آهِ دلِ سوختگان بی‌خبر است مگر آئینه‌ی شوق و دلِ آگاه‌ش نیست؟ … *** شهریارا عقب قافله‌ی کوی […]