برچسب: تدوين وضعيت مطلوب

  • چند پرسش اساسي در تعيين وضعيت مطلوب سازمان

    خروجي اصلي کار شما به‌عنوان يک مشاور، حل مسئله‌ي کارفرما است. در فرايند حل مسئله قرار است به تغييراتي که سازمان را از آن‌چه هست (As-Is) به آن‌چه بايد باشد (To-Be) دست پيدا کنيم. براي تعيين آن آينده‌ي مطلوب مورد نظر چه بايد کرد؟ آيا بايد آينده‌اي را به صورت انتزاعي و جدا از شرايط […]