برچسب: خوشيفتگي

  • خودشيفتگي

    همه ما انسان‌ها بي برو برگرد خود‌شيفته‌ايم؛ فقط تمامي مشكلات بشر از جايي شروع مي‌شود كه اين خودشيفتگي از حالت بالقوه به حالت بالفعل دربيايد!