برچسب: سياوش کسرايي

  • دريچه‌ي آسمان …

    اين آفتاب بر سرِ ما سايبان کم است بر مرغ جان زمين و زمان آشيان کم است پر هست و اشتياق پريدن در اين هوا افسوس، بر دريچه‌ي ما آسمان کم است … سياوش کسرايي