برچسب: شرکت بين

  • راه‌نماي به‌ترين ابزارهاي مديريتي سال 2011 توسط شرکت بين منتشر شد

    شرکت معظم مشاوره‌ي بين هر ساله گزارش بسيار جذابي را منتشر مي‌کند با عنوان “راه‌نماي به‌ترين ابزارهاي مديريتي”. در اين راه‌نما، 25 ابزار پرکاربرد مديريت که براساس پيمايش انجام شده توسط شرکت بين در دنيا از کاربرد بيش‌تري برخوردارند به شکلي جذاب معرفي و تشريح مي‌شوند: براي هر ابزار مديريتي، شرح، متدولوژي، کاربردهاي معمول و […]