برچسب: فاضل نظري

  • ساحِلِ دريايي …

    خو كن به قايق‌ت كه به ساحل نمي‌رسيمخو كن كه جاي ساحل و دريا عوض شده است … حق داشتي مرا نشناسي، به هر طريقمن هم‌چنان همان‌م و دنيا عوض شده است!  فاضل نظري