برچسب: لينك

  • برندگان و بازندگان بحران اقتصادي

    كم‌كم با فرو نشستن بحران اقتصادي كه از سال 2008 دامن‌گير اقتصاد جهان شده است و ايجاد ثبات نسبي، امكان قضاوت در مورد وضعيت كنوني كسب و كارها آسان‌تر شده است. لينك‌داين در همين راستا با بررسي داده‌هاي موجود خود به نمودار بسيار جالب زير رسيده است: + در اين نمودار صنايع رشديافته در طول […]