برچسب: منوچهر آتشي

  • جاده یعنی: رفت …

    جاده گفتی یعنی رفتن؟ جاده یعنی تکرار همین واژه؟ دریغ دوست دانای‌م دانا باش که حقیقت بس غم‌ناکتر است جاده رفتن نیست که تو بتوانی با آسانی چند کمند سوی آفاقی چند از پی صید ابعاد زمان اندازی که به دام آری آهوهای می‌روم و خواهم رفت و خوا … که به بند آری آهوهای […]

  • پايان شب سيه …

    وقتي که صبح، پنجره را باز مي‌کنم و رو به آفتاب ـ با همه‌ي خستگي ـ مي‌ايستم و مثل خاک و مثل يک درخت گرماي زندگي را مي‌بلعم و سستي رطوبت شب را از پيکر درختي خود آرام مي‌تکانم و آن‌گاه با اولين پرنده که از نخل پرگشايد مي‌خوانم … زنده‌ياد منوچهر آتشي