برچسب: منوچهر آتشی

  • نگاه کویری

    این‌جا، ولی هنوز از انبوهِ وهمِ خویش چشم مرا به حیرت می‌کاوی و در کویرِ دورِ نگاهم طرحی به‌جز گریز نمی‌یابی … زنده‌یاد منوچهر آتشی