برچسب: Mind Manager

  • معرفي ابزار (1): Mind Mapper

    از اين به بعد هر از چند گاهي ابزارهاي به درد بخوري را که براي کار مشاوره به ذهنم مي‌رسد و استفاده مي‌کنم، معرفي خواهم کرد. اولين ابزار، نرم‌افزاري است براي کار جالبي به نام ترسيم نقشه‌هاي ذهني که امير مهراني کامل در موردش توضيح داده. به صورت خلاصه، نقشه‌ي ابزاري است سيستمي که به […]