ايده‌هاي هفته‌ (4)


اين هم ايده‌هاي اين هفته:

  • “اين، يعني سازمان ما!” به‌ترين تعريف براي مشخص شدن ماهيت مفهوم مأموريت / رسالت سازمان (Mission) است.
  • تأکيد برنامه‌ريزي عملياتي بر کارايي و بازدهي است؛ در حالي که برنامه‌ريزي استراتژيک به اثربخشي نظر دارد.
  • ويژگي‌هاي اهداف مؤثر (که بايد در فرايند برنامه‌ريزي به‌ آن‌ها توجه کرد) عبارتند از: مشخص و روشن بودن و ابهام نداشتن، سازگاري داشتن (سازگاري دروني / سازگاري با ساير اهداف)، چالش‌آور بودن.
,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.